Turn your mobile phone
to vertical view
for a better experience.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile uyumlu olarak kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni kapsamında veri sorumlusu olarak AGRİFİNTECH Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi (Bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda gerekli hallerde açık rızanızla ya da kanunda öngörülen haller kapsamında işlenebilecektir. Aydınlatma Metni’nin amacı, 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’i (“Tebliğ”), Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmektir. Şirket, kişisel verilerinize saygı duymaktadır ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için mevcut mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde azami hassasiyeti göstermektedir.

a. İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir. Bu kapsamda https://cropto.io ve https://cropto.com.tr adreslerinde yer alan iletişim formunu doldurarak öneri, şikayet, bilgi isteği ve teşekkürlerinizi iletmeniz durumunda “Ad, Soyadı, E-posta Adresi, Cep Telefonu Numarası, Konu, Mesaj” içerikli kişisel verileriniz, tarafınızca oluşturulan bilgi isteği, öneri, şikayet ve teşekkür başvurularınız hakkında tarafınızla iletişim kurulması ve başvuru kapsamındaki taleplerinizin karşılanması için gerekli araştırma/incelemelerin ve tarafınıza bilgi ve destek hizmetlerinin sunulması amacıyla 6698 Sayılı Kanunun 5/2-c maddesinde yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, 5/2-e maddesinde yer alan “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve 5/2-f maddesinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri uyarınca işlenecektir.

b. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Şirket olarak kişisel verilerinizi, web sitemiz üzerinden iletişim formunu doldurmanız şeklinde otomatik yollarla ve/veya iletişim numaramız ile yapacağınız görüşme ile tarafımızla iletişim kurarak sözlü olarak bilgilerinizi iletmeniz veya başka kanallar ile iletişim kurarak bilgi ve belge paylaşmanız suretiyle işlemekteyiz.

c. Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirket, yukarıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenen kişisel verilerinizi, gerekli olması halinde, müşteri hizmetlerine ilişkin operasyonel faaliyetlerin yürütülmesinde destek aldığımız üçüncü taraf hizmet sağlayıcı firmalarla, resmi makamlarla ve hukuk bürosuyla paylaşabiliriz.

d. Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak haklarınız şunlardır:

 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş̧ olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  Kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında bulunan haklarınızın kullanımına ilişkin talepleriniz için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Büyükdere Plaza Blok No: 195 İç Kapı No: 5 Şişli / İstanbul” adresimize şahsen başvuru ile, noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla başvurunuzu göndermek suretiyle tarafımıza iletebilirsiniz. Ayrıca taleplerinizi sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden support@cropto.io e-posta adresine, sistemimizde kayıtlı olmayan e-posta adresinizden mobil imza/e-imza kullanarak support@cropto.io e-posta adresine iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

e. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Taleplerinizin Cevaplanma Süresi

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, Şirket’e ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin kabul edilmesi veya gerekçesi açıklanarak reddedilmesi halinde cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese posta veya elektronik posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebinizin yapıldığı usulle size iletilir.

Kişisel verilerinizin her zaman ilgili mevzuata ve Şirketimizin kendi veri koruma politikalarına uygun olarak işleneceğini, kişisel haklarınızın korunacağını, kişisel verilerinizin gizli tutulacağını, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri alacağımızı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekteyiz.